Forside · Artikler · FAQ · Debatforum · Links · Download · Nyhedskategorier Maj 25 2020 01:16:12

Navigation
Søg
Adresse
Kontakt siden
Regler for debatforum
Indlogning
Brugernavn

KodeordHar du glemt dit kodeord?
Få tilsendt et nyt ved at klikke her.
Besøgende
Gæster online: 1
Ingen brugere online

Antal brugere: 111
Nyeste bruger: John
Senest online
Formanden414 uger
Grete416 uger
Zemich421 uger
romsoe447 uger
Jeanf60453 uger
Mith469 uger
Jacob470 uger
Hermann479 uger
kongkurs480 uger
Topper483 uger
Seneste Gågaden
Seneste udgave af beboerbladet Gågaden
FAQ: HDK's love
Revision:
Disse love er vedtaget på den stiftende generalforsamling 12. januar 1984, og er sidst rettet 8. februar 1993.

Adresse:
Hedegaardens Dataklub
Magleparken 56, kælderen
2750 Ballerup

§1
Klubbens Navn er Hedegaardens Dataklub

§2
Klubbens formål er, at oplyse og vejlede i spørgsmål vedrørende computere, samt at udvide kendskabet til og interessen for computer og brætspil. Til fremme af disse formål, afholder klubben møder med konkurrencer og udveksling af tanker og ideer.

§3
Som medlemmer, kan optages alle der er interesseret i computere eller brætspil. Indmeldelse sker til kasseren.

§4
Kontingent til klubben, fastsættes pä generalforsamlingen for det påfølgende regnskabsår, der løber fra 1. januar til 31. december. Kontingentet betales helårligt forud. Medlemskortet giver adgang til klubbens møder for medlemmer med ledsager. Gæster kan af medlemmerne medtages til klubbens møder, efter regler der fastsættes af bestyrelsen.

§5
Personer der har gjort sig i særlig grad fortjent over for klubben, eller computer interessen, kan udnævnes til æresmedlemmer. Indstilling herom, skal indgives af bestyrelsen, til generalforsamlingen, hvor vedtagelsen skal ske med mindst 2/3 flertal af de afgivne stemmer. Æresmedlemmer er kontingent-frie.

§6
Et medlem der modarbejder klubbens formål, eller som ved sin adfærd skader klubben, kan udelukkes af denne. Beslutning herom, tages på et bestyrelsesmøde og meddeles vedkommende ved anbefalet brev. Såfremt vedkommende fremsætter begæring herom, skal bestyrelsens beslutning forelægges den nærmest påfølgende generalforsamling til endelig afgørelse. Den udelukkede skal da have adgang til, selv eller ved en fuldmagt, at redegøre for sit standpunkt.

§7
Bestyrelsen kan afslutte overenskomst med et blad, om at bringe klubmeddelelser. Betaling for blade, erlægges særskilt af de medlemmer, der ønsker at abonnere.

§8
Klubben ledes af en bestyrelse bestående af: formand, næstformand, kasserer og 1 bestyrelsesmedlem.
Formand, næstformand og kasserer vælges for en 2-årig periode, således at formand vælges på lige år og næstformand og kasserer på ulige år. Bestyrelsesmedlemmet vælges hvert år.
En bestyrelsessuppleant vælges hvert år.
En revisor plus revisorsuppleant vælges hvert år.

§9
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest i februar måned. Generalforsamlingen, skal indvarsles med mindst 14 dages varsel, ved skriflig indvarsling direkte til medlemmerne. Indvarsling skal indeholde følgende dagsorden:

1: Valg af dirigent
2: Formanden aflægger beretning
3: Kasseren forelægger det reviderede regnskab
4: Bestyrelsen fremsætter forslag om kontingent for det kommende regnskabsår
5: Indkomne forslag
6: Valg af bestyrelsesmedlemmer
7: Valg af bestyrelsessuppleant
8: Valg af revisor & revisorsuppleant
9: Eventuelt

Forelag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde, senest 8 dage før denne.
Afstemining sker ved håndsoprækning, dog skal skriflig afstemning foretages, hvis dirigenten, bestyrelsen eller 10 % af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer kræver det.
I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende.
Kun medlemmer der er i besiddelse af gyldigt medlemskort har stemmeret.
Generalforsamlingen træffer ved valg, og i andre sager, undtagen i lovepørgsmål og ved udnævnelse af æresmedlemmer, beslutning ved almindelig stemmeflertal.
Ved beslutning om ændringer i, eller tilføjelser til lovene kræves, at mindst 1/3 af de stemme berettigede medlemmer er tilstede, samt at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede
medlemmer stemmer for forslaget.
Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, kan der indkaldes til en ekstraordinær general forsamling, som i §10, anført med udtrykkelig tilkendegivelse af generalforsamlingens formål inden udløbet af 2 måneder, og her får forelaget lovkraft, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forelaget.

§10
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter bestyrelsens beslutning, med 8 dages varsel, eller hvis mindst 1/10 af de stemmeberettigede medlemmer stiller skrifligt motiveret forlangende herom. Mindst 2/3 af underskriverne på et sådant forlangende, skal møde og forsvare forslaget, i modsat fald kan bestyrelsen forkaste det. Indvarsling til ekstraordinær generalforsamling skal ske skrifligt til medlemmerne, og skal indeholde den nøjagtige dagsorden der skal behandles.

§11
Bestyrelsen fastsætter klubbens forretningsorden, for regnskabsanliggenders vedkommende, i samråd med revisoren. Det skal i forretningsordenen nøje fastsættes, hvorledes der kan trækkes på klubbens bank- og girokonto, samt hvor stort et kontant beløb kasseren må have. Endvidere fastsætter bestyrelsen ordensreglementer for møder. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden, når han skønner det nødvendigt, eller når et bestyrelsesmedlem fremsætter ønske derom. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er tilstede. Formanden skal altid være nærværende ved et bestyrelsesmøde, hvor hans/hendes stemme kan være udslagsgivende i tilfælde af stemmelighed. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Den vedtagne forretningsorden, orden- og udstillingsreglementer, eller ændringer i disse, skal bekendtgøres for medlemmerne.

§12
Klubbens regnskaber skal være afsluttet og revideret, førend ordinær generalforsamling kan indkaldes.
Ethvert bilag, skal for at have gyidighed, være underskrevet af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene fortrinsvis bør være formanden.
Revisoren skal mindst een gang om året revidere regnskaberne, men har iøvrigt når som helst adgang til at kontrollere disse.
Revisoren er pligtig til, hvis der findes misligheder eller uorden, øjeblikkeligt at indberette dette til formanden resp. bestyrelsen.

§13
Klubbens opløsning eller dens sammenslutning med andre foreninger skal vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger. Til vedtagelsen af sammenslutning eller opløsning, kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
Side 1 af 2 1 2 >
Replikboks
Du er nødt til at logge på for at skrive en replik.

Formanden
26/07/2010 14:30
Så er det SC2 dag i morgen!!! smiley

Adschmidt
03/05/2010 17:42
bliver lige lidt forsinket

Adschmidt
04/03/2010 18:37
sådan?

Formanden
22/02/2010 17:45
Hvordan!

MrE
22/02/2010 16:00
Sådan!

Adschmidt
11/01/2010 19:39
sådan

Formanden
16/11/2009 13:01
Skal ind og se "Luftkastellet som sprang" i aften, så jeg kan ikke komme i klubben smiley smiley

Formanden
04/11/2009 12:39
Jeg har sammenlagt nogle forum tråde. Ungå venligst at svare på en tråd ved at oprette en ny.

jeshan
24/10/2009 12:28
Jeg har skrevet til auh, og gjort dem opmærksom på, der er nogle spørgsmål til dem. Så kommer der nok noget respons...?!

Rapanden
20/10/2009 12:47
Der bør være en nyhed på forsiden om, at der er åbnet for digitalt tv gennem DVB-C. Beskeden bør komme fra AUH eller formanden

Replikarkiv